Хімія 9 клас Ярошенко

Хімія

Рік видання: 2017
Автори: О.Г. Ярошенко
Видавництво: Оріон
Кількість сторінок: 223
PDF (електронний підручник) 

Читати онлайн

Скачати 9_klas_khimija_jaroshenko_2017.pdf
Зміст:

ПОВТОРЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ ПОНЯТЬ КУРСУ ХІМІЇ 8 КЛАСУ

§ 1. Склад, класифікація та номенклатура основних класів неорганічних сполук 7
§ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини 11
§ 3. Властивості основних класів неорганічних сполук 15

Тема 1. РОЗЧИНИ

§ 4. Істинні та колоїдні розчини 22
§ 5. Поняття про дисперсні системи 29
§ 6. Будова молекули води. Поняття про водневий зв’язок і розчинність речовин 34
§ 7. Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин, їхня природа 41
§ 8. Кристалогідрати. Розв’язування задач на приготування розчинів із кристалогідратів 45
§ 9. Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти 50
§ 10. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах 56
§ 11. Ступінь електролітичної дисоціації. Сильні й слабкі електроліти. Поняття про рН розчину 62
§ 12. Реакції обміну між розчинами електролітів, умовою перебігу яких є утворення осаду. Поняття про молекулярні та йонні рівняння хімічних реакцій 68
§ 13. Реакції обміну між розчинами електролітів, що супроводжуються виділенням газу й утворенням води. їхні йонно-молекулярні рівняння 73
§ 14. Виявлення деяких йонів у розчині 77
§ 15. Практичне використання знань про реакції йонного обміну. Практична робота 1. Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах 82
§ 16. Практична робота 2. Розв’язування експериментальних задач 84
§ 17. Завдання різних рівнів складності з теми «Розчини» 87

Тема 2. ХІМІЧНІ РЕАКЦІЇ

§ 18. Класифікація хімічних реакцій за кількістю і складом реагентів та продуктів реакції 92
§ 19. Окисно-відновні реакції. Процеси окиснення та відновлення 97
§ 20. Складання рівнянь окисно-відновних реакцій. Значення окисно-відновних процесів 102
§ 21. Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції 107
§ 22. Швидкість хімічної реакції. Залежність швидкості хімічної реакції від різних чинників 113
§ 23. Експериментальне дослідження впливу різних чинників на швидкість хімічних реакцій. Практична робота 3 120
§ 24. Оборотні й необоротні реакції 122
§ 25. Значення хімічних реакцій у природі, промисловості, побуті. Завдання різних рівнів складності з теми «Хімічні реакції» 125

Тема 3. НАЙВАЖЛИВІШІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ

§ 26. Особливості органічних сполук (порівняно з неорганічними) 129
§ 27. Метан, його будова та властивості. Гомологи метану 134
§ 28. Етен (етилен) й етин (ацетилен) як представники ненасичених вуглеводнів 139
§ 29. Горіння вуглеводнів 143
§ 30. Обчислення об’ємних відношень газів за хімічними рівняннями 146
§ 31. Поняття про полімери на прикладі поліетилену 151
§ 32. Поширення вуглеводнів у природі. Застосування вуглеводнів 157
§ 33. Поняття про спирти на прикладі метанолу, етанолу та гліцеролу 162
§ 34. Етанова (оцтова) кислота 167
§ 35. Експериментальне дослідження властивостей етанової кислоти. Практична робота 4. Властивості етанової кислоти 171
§ 36. Поняття про вищі карбонові кислоти та жири 172
§ 37. Вуглеводи: глюкоза, сахароза 178
§ 38. Крохмаль, целюлоза — природні полімери 183
§ 39. Білки: склад і будова. Біологічна роль амінокислот і білків 188
§ 40. Експериментальне дослідження деяких харчових продуктів. Практична робота 5. Виявлення органічних сполук у харчових продуктах 192
§ 41. Природні й синтетичні органічні сполуки. Захист довкілля від стійких органічних забруднювачів 194
§ 42. Завдання різних рівнів складності з теми «Найважливіші органічні сполуки» 198

Тема 4. УЗАГАЛЬНЕННЯ ЗНАНЬ З ХІМІЇ

§ 43. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу 200
§ 44. Роль хімічної науки для забезпечення сталого розвитку людства 206
§ 45. Хімічна наука та виробництво в Україні. Видатні вчені — творці хімічної науки 212
Післямова 216
Словник основних хімічних термінів і понять 217
Іменний покажчик 219
Предметний покажчик 220
Відповіді до розрахункових задач 222
Додаток 223

Оцінка
( Поки що оцінок немає )
Поділитись в соцмережах
Додати коментар